Όροι και Προϋποθέσεις

ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Τα πνευματικά δικαιώματα των σελίδων και των οθονών που παρουσιάζουν τις σελίδες καθώς και οι κάθε είδους πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται σε αυτές και η μορφή τους, αποτελούν ιδιοκτησία της PROGRESSIVE INSURANCE LTD, εκτός και αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Η PROGRESSIVE INSURANCE LTD αποτελεί τον αποκλειστικό δικαιούχο κάθε είδους επωνυμίας ή σήματος που περιλαμβάνεται και εμφανίζεται στην ιστοσελίδα ή έχει δικαίωμα χρήσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα επί αυτών.

 

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

 

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στις σελίδες αυτές – καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι περιγραφές που παρατίθενται- υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Η PROGRESSIVE INSURANCE LTD δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια η πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για λάθη η παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά.

 

Οι σύνδεσμοι με άλλες πηγές του διαδικτύου λαμβάνουν χώρα με ίδια ευθύνη. Το περιεχόμενο, η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και άλλοι συνδυασμοί που παρέχονται από τις πήγες αυτές δεν ερευνώνται, δεν διασταυρώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε προσυπογράφονται από την PROGRESSIVE INSURANCE LTD.

 

Η PROGRESSIVE INSURANCE LTD δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια στην διαβίβαση πληροφοριών και/ ή εντολών από τον πελάτη /επισκέπτη της ιστοσελίδας, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, παραβίαση κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας και για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε παράβαση των πιο πάνω όρων από την PROGRESSIVE INSURANCE LTD ή τους υπάλληλους αυτής.

 

Η PROGRESSIVE INSURANCE LTD δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει στον εξοπλισμό ή στο λογισμικό του χρήστη σαν αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας αυτής ή/και της σύνδεσης της με άλλες ιστοσελίδες ή με πηγές του διαδικτύου".

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου/ μας (Ν. 138(1)/2001) που θα περιέλθουν στην PROGRESSIVE INSURANCE LTD στο μέλλον.  Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, αποδέχομαι ότι:


(i) Η PROGRESSIVE INSURANCE LTD έχει δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ευαίσθητων και μη, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης.

 

(ii) Η PROGRESSIVE INSURANCE LTD δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, εκτός αν πρόκειται για: 1) εταιρείες προς τις οποίες έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων, σύμφωνα με τον νόμο, και 2) διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τον νόμο ή δικαστική απόφαση.

 

(iii) Εφόσον δεν λάβει ειδική αντίθετη εντολή μου, η PROGRESSIVE INSURANCE LTD έχει δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων, πλην των ευαίσθητων, με σκοπό την προώθηση από απόσταση των δικών της προϊόντων ή/και των προϊόντων /υπηρεσιών τρίτων συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, που έχουν προηγουμένως γνωστοποιηθεί σε εμένα.

 

(iv) Γνωρίζω πως σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, βάσει των άρθρων 12 και 13 του Ν.138(1)/2001.

 

(ν) Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τους υφιστάμενους πελάτες της PROGRESSIVE INSURANCE LTD αλλά και για τους αιτούντες οποιασδήποτε υπηρεσίας, ανεξάρτητα από την αποδοχή ή μη της αίτησής τους.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

 

Η ιστοσελίδα αυτή δεν προορίζεται για διάθεση ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε δικαιοδοσία ή χώρα όπου η διάθεση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία.

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

 

Η PROGRESSIVE INSURANCE LTD συμμορφώνεται πλήρως με τους ισχύοντες Νόμους, Κανονισμούς, και επαγγελματική της πρακτική για τη παροχή των υπηρεσιών της τόσο ως προς τους καταναλωτές σύμφωνα με τον Περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμο, όσο και προς οποιoδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Ο οδηγός ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οδηγά το αυτοκίνητο πρέπει να έχει μια έγκυρη άδεια οδήγησης τα τελευταία δύο χρόνια και να κατέχει την κατάλληλη άδεια οδήγησης για το συγκεκριμένο τύπο οχήματος.

Ο οδηγός ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα πρέπει να έχει έγκυρη άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που η άδειας οδήγησης έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί πρέπει να ενημερωθεί η PROGRESSIVE INSURANCE LTD.

Το ασφαλισμένο όχημα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.

Η PROGRESSIVE INSURANCE LTD πρέπει να ενημερωθεί για τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο ασφαλισμένο όχημα.
Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα μπορεί να ενοικιαστεί πρέπει να ενημερωθεί η PROGRESSIVE INSURANCE LTD.

 
 
Αν το προς ασφάλιση όχημα προτίθεται να ενοικιαστεί, η PROGRESSIVE INSURANCE LTD πρέπει να ενημερωθεί.
 
Αν το όχημα μεταφέρει εμπορεύματα, τα εμπορεύματα πρέπει να είναι για ιδιωτική χρήση.
 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Η πληρωμή των υπηρεσιών από την ιστοσελίδα της PROGRESSIVE INSURANCE LTD γίνεται με χρέωση σε πιστωτική κάρτα.
Δεκτές είναι όλες οι χρεωστικές / πιστωτικές κάρτες μέσω JCC.

 

Για κάθε πληρωμή από την ιστοσελίδα της PROGRESSIVE INSURANCE LTD, μια συναλλαγή με την ονομασία “PROGRESSIVE INSURANCE CO” θα εμφανίζεται στη κατάσταση λογαριασμού του ασφαλιζόμενου.


Σε κάθε περίπτωση, η απόδειξη πληρωμής θα αποστέλλεται στο email στο όνομα του χρήστη που έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα της PROGRESSIVE INSURANCE LTD.


Η πληρωμή αυτή, αναγράφεται διακριτά πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.

Το υπολογιζόμενο ποσό στις συναλλαγές της PROGRESSIVE INSURANCE LTD μέσω της ιστοσελίδας www.progressiveic.com δεν υφίσταται οποιουσδήποτε επιπλέον φόρους.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΑΓΕΣ, ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος επιθυμεί να προβεί σε τροποποίηση ή ακύρωση οποιασδήποτε υπηρεσίας που αγοράστηκε μέσω της www.progressiveic.com ή αν υπάρχουν απορίες αναφορικά με τις υπηρεσίες της PROGRESSIVE INSURANCE LTD, ο ασφαλιζόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με την PROGRESSIVE INSURANCE LTD στο 22 75 85 85 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο customercare@progressiveic.com.

 

Δικαίωμα Τροποποίησης ή ακύρωσης από ασφαλιζόμενο:

 

Ο ασφαλιζόμενος μπορεί να ακυρώσει οποτεδήποτε τις υπηρεσιες της PROGRESSIVE INSURANCE LTD με γραπτή ειδοποίηση επτά ημερών και δεδομένου ότι δεν έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου Ασφάλισης και το ισχύον Πιστοποιητικό Ασφάλισης έχει επιστραφεί στην PROGRESSIVE INSURANCE LTD πριν την ημερομηνία της ακύρωσης. Σε αυτή τη περίπτωση τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα (ασφάλιστρα από την έναρξη της περιόδου ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία ακύρωσης) θα κατακρατούνται με βάση τις τιμές που ισχύουν για Ασφάλιση Βραχείας Περιόδου (at the Company’s short period rates) και θα επιστρέφονται τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (ασφάλιστρα από την ημερομηνία ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία της κανονικής λήξης).

 

Μόλις ληφθεί το αίτημα του ασφαλιζόμενου από την PROGRESSIVE INSURANCE LTD, θα υποβληθεί σε επεξεργασία μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες. Θα αποσταλεί ενημερωτικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία ο ασφαλιζόμενος έκανε την αγορά. Σημειωτέον ότι η τράπεζα του ασφαλιζόμενου μπορεί να απαιτήσει επιπλέον ημέρες για να επεξεργαστεί τη συναλλαγή από τη στιγμή που θα λάβει το αίτημα από την PROGRESSIVE INSURANCE LTD (συνήθως 5 με 7 εργάσιμες). Οι επιστροφές πιστώνονται στην αρχική μέθοδο πληρωμής.

 

Δικαίωμα Τροποποίησης ή ακύρωσης από PROGRESSIVE INSURANCE LTD:

 

Η PROGRESSIVE INSURANCE LTD έχει δικαίωμα, εάν διαπιστώσει ότι ο Ασφαλιζόμενος κατά την σύναψη της σύμβασης προβεί σε ψευδή δήλωση/παράσταση ή αποσιωπήσει γεγονότα τα οποία λογικά ήταν γνωστά σε αυτόν και η PROGRESSIVE INSURANCE LTD εάν γνώριζε αυτά τα γεγονότα δεν θα πρόβαινε στην σύναψη της Ασφαλιστικής σύμβασης ή θα συμφωνούσε με διαφορετικούς όρους και ασφάλιστρα, να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο εξ επαρχής χωρίς να παρέχει οποιαδήποτε κάλυψη και επιστρέφοντας τα ανάλογα ασφάλιστρα.

 

Η PROGRESSIVE INSURANCE LTD επίσης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο αυτό αποστέλλοντας ειδοποίηση επτά ημερών με συστημένη επιστολή στον Ασφαλιζόμενο στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του. Σε αυτή την περίπτωση επιστρέφει στον Ασφαλιζόμενο τα κατά αναλογία μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα εκτός εκείνων των περιπτώσεων όπου έχει εγερθεί, ή/και πληρωθεί, ή/και εκκρεμεί απαίτηση, τότε η PROGRESSIVE INSURANCE LTD έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει το μή δεδουλευμένο ασφάλιστρο.

 

Σε περίπτωση κλοπής η πλήρους καταστροφής του οχήματος το συμβόλαιο θα ακυρώνεται άμεσα μόλις ειδοποιηθεί η PROGRESSIVE INSURANCE LTD από τον ασφαλιζόμενο για την απαίτηση και δεν θα επιστρέφονται οποιαδήποτε ασφάλιστρα.

 

Για την Επίσκεψη στην Ιστοσελίδα της PROGRESSIVE INSURANCE LTD ή σε σελίδες που συνδέονται με αυτή, δεσμεύομαι να τηρώ τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις.

 

Progressive Direct
Οδική Βοήθεια/Road Assistance

Πείτε μας τη γνώμη σας
Με την ισχύ του EasyConsole CMS | Δημιούργημα της: Dynamic Works | Όροι και Προϋποθέσεις